Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. De Koning Expertise: het expertisebureau gevestigd aan de Jan Ligthartsingel 29, 2652 GN te Berkel en Rodenrijs. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50464477.
 2. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een partner c.q. opdrachtnemer van) De Koning Expertise;
 3. partner c.q. opdrachtnemer: een ieder die werkzaamheden verricht voor De Koning Expertise, ongeacht of hij of zij in dienst is van De Koning Expertise of ingehuurd;
 4. ontvanger: partner c.q. opdrachtnemer van De Koning Expertise die de klacht in ontvangst neemt;
 5. klager: diegene die een klacht indient.

Artikel 2. Klachtrecht

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop De Koning Expertise zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij De Koning Expertise.
 2. Een gedraging van een partner c.q. opdrachtnemer, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van De Koning Expertise wordt aangemerkt als een gedraging van De Koning Expertise.

Artikel 3. Behoorlijke behandeling

De Koning Expertise draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klanten over zijn gedragingen.

Hoofdstuk 2 De behandeling van klachten

Artikel 4. Indienen van een klacht

 1. De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij de directie van De Koning Expertise (de heer P. de Koning).
 2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrift ontvangt.
 3. De klacht bevat ten minste:
  1. de naam en het adres van de klager;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 4. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.
 5. De Koning Expertise kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen indien de klacht niet aan het eerste, tweede of het derde lid voldoet, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.

Artikel 5. Interventie

 1. Zodra De Koning Expertise naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht.
 2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat De Koning Expertise er van uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
 3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging

 1. De Koning Expertise bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen drie werkdagen.
 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  1. de afhandelingstermijn;
  2. de verdere procedure;
  3. de contactpersoon;
  4. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 3. De Koning Expertise zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager.

Artikel 7. Niet verplicht in behandeling nemen

 1. De Koning Expertise is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
  1. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6, eerste en tweede lid;
  2. die langer dan één jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  3. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
  4. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8. Toezendingsplicht beklaagde

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 9. Hoorplicht

 1. De Koning Expertise stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
 4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 10. Afhandelingstermijn

 1. De Koning Expertise handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Mocht er zich een reden voordoen die een afwikkeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maakt dan geldt lid twee van dit artikel.
 2. De Koning Expertise kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 11. Afhandeling

 1. De Koning Expertise stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
 2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van De Koning Expertise kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 12. Verantwoordingsinformatie

De Koning Expertise draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.

Artikel 13. Communicatie

Over ingediende klachten wordt niet met derden gecommuniceerd.

Artikel 14. Citeertitel, bekendmaking, inwerkingtreding

 1. Dit reglement wordt aangehaald als: Klachtenreglement De Koning Expertise.
 2. Dit reglement is in werking getreden met ingang van 1 januari 2022.

Neem contact met ons op

De Koning Expertise
Jan Ligthartsingel 29
2652 GN Berkel en Rodenrijs
Tel: 06 52 33 33 22

Aangesloten bij:

Privacy verklaring
Klachtenregeling
Leveringsvoorwaarden

Realisatie Ben & More | Fotografie Ton Bennemeer | Inloggen